Kurstider, studieekonomi, boende och studeranderätt

Att bo hos oss

Att bo på internat betyder ofta att det finns något att göra nästan dygnet runt. Man kan säga att här finns det något för alla. Studerar i lugn miljö gör du i biblioteket, vill du röra på dig finns träningssal och gym och vill du bara njuta av naturen kan du ta en kanottur eller basta vid Helgasjön. Skolan ligger i i norra delen av Växjö, en stad som har mycket att erbjuda.

Alldeles vid skogsbrynet, just där staden möter landet och där historiens vingslag sveper över Helgasjöns stränder, ligger S:t Sigfrids folkhögskola.

Bostäder

Vårt internat består till största delen av små hus, med plats för åtta personer i varje. I varje hus finns två toaletter, två duschar, tvättstuga, förråd och kök. Rummen är fullt möblerade. Det finns skrivbord med stol, bokhylla, fåtölj, säng, handfat, lampor och gardiner. Det du behöver ha med dig är täcke, kudde och personliga saker.

Övriga internatrum finns:

I USV, med 11 rum i två korridorer och ett gemensamt kök.

Ekö* ett boeden där två rum delar på dusch och toalett. De som bor på Ekö använder köket i USV.

Hyran är samma för alla internatrum och man kan inte söka till ett särskilt hus eller rum.

*Delar av Ekö används när det övriga internatet är fullbokat. Om det blir lediga rum på övriga internatat flyttar de som bor på Ekö dit.

Tillsammans ansvarar du och dina kamrater för städning av ert hus. Du har också tillgång till bibliotek, träningssal med gym, bastu, övningsrum och ateljéer. Alldeles intill skolan ligger Helgasjön där du har tillgång till kanoter, bastu och badplats.

I studeranderätten nedan finns några viktiga regler som gäller kring internatet beskrivna.

Internet

Det finns trådlöst fibernät på skolan och internatet. Full täckning/hög hastighet kan inte garanteras i varje utrymme på internatet.

Praktiskt

Rummet hyrs under terminstid. Dina saker kan vara kvar på rummet under julledigheten, men du kan inte bo där under den tiden. Under de andra loven (höstlov, sportlov, påsklov, Kristi himmelsfärd) är skolan stängd. Om man vill bo kvar på skolan då kontaktar man internatansvarig. Det är inte tillåtet att ha gäster på besök under loven.  Inför sommarledigheten töms och städas rummen eftersom de då ska användas av deltagarna i våra sommarkurser.

Hyreskontrakt upprättas när du får nyckel.

Hyran är samma för alla internatrum och man kan inte söka till ett särskilt hus eller rum.

Om det finns fler sökande till internatet än det finns platser prioriterad de sökande som bor utanför Växjö kommun.

Inackorderingstillägg

Blankett för inackorderingstillägg finns att hämta på skolexpeditionen i samband med skolstart. Bilagan ”Intyg från hyresvärd” skrivs under av internatansvariga eller skoladministratören.

Frågor?

Frågor kring internatet besvaras tillvidare av Marita Nilsson i receptionen:

administration@sigfrid.se
internat@sigfrid.se

Om måltiderna

Därför har vi obligatoriska måltider

Utifrån en helhetssyn på människan vill vi inbjuda till möten där kunskap och människor växer. Den gemensamma måltiden är för oss en viktig del av helheten på vår skola. Maten hos oss är lagad från grunden med stor omsorg och råvarorna är till stor del ekologiska, KRAV-märkta och rättvisemärkta. Vi har lång erfarenhet av att laga specialkoster och vegetariska rätter. Måltiden är ett tillfälle för samtal och gemenskap och har sedan lång tid central plats på vår folkhögskolan. Den gemensamma måltiden är således en alldeles för viktig del i folkhögskolestudiernas helhet för att kunna väljas bort.

Måltider är därmed obligatoriska för alla studerande. Inga undantag medges förutom läkarintyg. För specialkoster (ej vegetariskt/vegan) krävs läkarintyg.

Kostnader för mat och boende

Kostnaden för mat, boende och material finns angivet under respektive kurs.

Studieekonomi

Studiehjälp  – t.o.m. vårterminen det år du fyller 20.

För studerande under 20 år. Du räknas som ”under 20 år” även om Du fyller 20 under en vårtermin. Du har rätt till studiemedel från och med höstterminen det år du fyller 20 år. Se nedan!

Studiebidrag 1 250 kr/mån (4 mån ht, 4,5 mån vt). Såvida inte riksdagen beslutar annat. Ansökan behöver ej göras.

Inackorderingstillägg utgår med lägst 1 190 kr och högst 2 350 kr/mån och utgör bidrag till boende och hemresor. Beloppets storlek är beroende av färdsträckan mellan hemmet och skolan. Är du inackorderad på folkhögskolan och har studiehjälp får du alltid inackorderingstillägg oavsett avståndet till hemmet. Inackorderingstillägget betalas ut för 4 mån under hösten och 4,5 mån under våren.

Extra tillägg kan beviljas i vissa fall. Prövning sker mot egen och föräldrars ekonomi.

Busskort

Du som går Allmän kurs, t o m vårterminen du fyller 20 år, har rätt till skolkort om du är bosatt 6 km eller längre från skolan. Skolkortet är personligt och giltigt under vardagar, 2 resor/dag.  Skolkort lämnas ut på skolexpeditionen.

Studiemedel – fr.o.m höstterminen det år du fyller 20 år.

(2024 års nivå och heltidsstudier)

Du kan erhålla studiemedel med 13 156  kr (per 4 veckor), varav 3 988 kr är bidrag och 9 168 kr är lån. Alla våra kurser räknas som gymnasienivå, utom Allmän kurs Svenska som räknas som grundskolenivå.

Högre bidraget

Du kan få det högre bidraget under vissa förutsättningar. Det innebär att 8 824 kr är bidrag och 4 332  kr är lån (per 4 veckor). Det högre bidraget prövar automatiskt av CSN. Du kan se vilka villkor som gäller på CSN.se.

Om du är vårdnadshavare till ett eller flera barn kan du söka tilläggsbidrag. Gäller tills barnet fyller 18 år. Om båda föräldrarna studerar kan bara en få bidraget.

Ansökan om inackorderingstillägg och studiemedel

CSN Postservice
751 76 UPPSALA
Tel. 0771-276 000
www.csn.se

Studeranderätt

Studeranderätten är en viktig fråga som vi arbetar med utifrån förordningen för statsbidragsvillkoren.

Om man som studerande inte anser sig ha fått det som skolan har utlovat kan man vända sig till det studeranderättsliga rådet (FSR) och få sitt ärende prövat.

Detta gäller vid folkhögskolekurser längre än 15 dagar. Ärenden ska anmälas till FSR inom ett år efter det att den studerande lämnat kursen. Innan den studerande anmäler ett ärende till FSR skall den studerande:
1. ta upp ärendet med skolans rektor
2. skriftligt anmäla ärendet till skolans styrelse

Folkhögskolans beslut gällande utfärdade studieomdömen eller behörighetsgivning kan inte prövas av FSR.

Vilka regler gäller?

Observera att andra regler kan gälla för vissa kurser och utbildningar. Detta framgår då i beskrivningen för respektive kurs. Studeranderätten gäller i huvudsak för den statsbidragsfinansierade kursverksamheten.

Rättigheter och skyldigheter för studerande

S:t Sigfrids folkhögskola är en plats där elever, lärare och övrig personal tillsammans arbetar för att upprätthålla en god och trivsam studiemiljö och för att uppnå goda studieresultat och en positiv personlig utveckling. Det är ett gemensamt ansvar och med detta följer både rättigheter och skyldigheter för den studerande och för skolan som helhet.

På denna sida finns en sammanställning över viktiga överenskommelser mellan de studerande och skolan.

Ansökning och antagning

Du ansöker till oss genom Schoolsoft via länk som finns under varje aktuell kurs.

Ofullständig ansökan behandlas inte!
Som urvalskriterium för vissa kurser tillämpas arbetsprover, inträdesprov, intervju eller liknande. Se vad som gäller för respektive kurs på skolans hemsida.
Senast ansökningstid för respektive kurs publiceras på hemsidan.

I och med att du ansöker godkänner du att personuppgifter dataregistreras för skolans administration.
Skolan har rätt att stänga av studerande som inte respekterar dessa regler.

Antagning

Antagning kan ske löpande eller efter ett visst datum beroende på kurs, läs vad som gäller för respektive kurs under studentinfo på hemsidan.
Antagningsbesked skickas ut till den adress som uppgetts på ansökan (möjlighet att ange tillfällig adress finns).
Om du blir antagen till en kurs får du ett antagningsbesked med information om när du ska bekräfta din plats.
Om en kursplats inte bekräftas inom föreskriven tid, går platsen vidare till annan sökande.
Studerande som inte får en plats kan i vissa fall erbjudas att stå på reservplats ifall det uppstår någon ledig plats.

Återbud

Återbud innan kursstart görs till skolexpeditionen. Den studerande är inte ersättningsskyldig för någon kostnad.
Studerande som inte kommer till kursstart kan förlora sin studieplats.

Studieavbrott

Studieavbrott – studerande som påbörjat en utbildning och väljer att avsluta kursen innan kursen är slutförd kan göra ett studieavbrott.
Vid studieavbrott från den studerandes sida gäller:
– Kostnader för kost betalas t.o.m. dagen för studieavbrottet.
– Boende har en uppsägningstid på en (1) månad. Den studerande får betala hyra under denna period.
– Läromedelskostnader och övriga kostnader (ex bokade biljetter, resor) återbetalas ej.
– Intyg/betyg för ej slutförd kurs upprättas specialintyg.

Avstängning

Studerande som inte sköter sina åtaganden kan stängas av. Avstängning kan ske om den studerande gör sig skyldig till något av nedanstående:
– Trakasserier (sexuella, kön, religion, funktionshinder, mm)
– Våldsamma handlingar.
– Fusk.*
– Bruk och förvaring av droger och eller alkohol.
– Upprepad frånvaro som påverkar möjligheten att fullfölja påbörjad kurs.
– Ej betalda fakturor

* Exempel på fusk
kopiera text/bilder från internet eller andra källor utan källhänvisning
att kopiera andra studerandes material eller arbeten
att vid prov eller i samband med prov/inlämningsuppgifter bruka andra hjälpmedel än vad som är tillåtet (ex mobilkamera)

Det är skolans rektor som (på delegation av skolans styrelse) beslutar om en elev ska stängas av eller ej. Vid avstängning upphör hyresrätten omedelbart (se även Flytt från internatet).

Vid studieavbrott från skolans sida

– Kostnader för kost betalas t.o.m. dagen för studieavbrottet.
– Ingen uppsägningstid för boende.
– Läromedelskostnader och övriga kostnader (ex bokade biljetter, resor) återbetalas ej.
– Intyg/betyg för ej slutförd kurs upprättas specialintyg.

Flytt från internatet

Studerande som inte sköter sina åtaganden kan förlora sitt hyreskontrakt. Detta kan ske om en studerande gör sig skyldig till något av nedanstående:
– Misskötsel på internatet
– Den studerande inte uppfyller hyreskontraktet
– Bruk och förvaring av droger och eller alkohol.

Om den studerande blivit avstängd upphör hyresrätten omedelbart, annars är uppsägningstiden en (1) månad. Misskötsel samt bruk och förvaring av droger innebär alltid att den boende omedelbart måste lämna internatet, se skolans drogpolicy.

Ordningsregler

Att studera på folkhögskola innebär både stor frihet och stort eget ansvar. Vi ställer därför några krav på dig som studerande på S:t Sigfrids folkhögskola:
1. Ditt eget ansvar för dina studier- innebär att ha med sig arbetsmaterial, göra hemuppgifter, delta aktivt på lektioner och i gruppsamtal.
2. Ditt eget ansvar för din närvaro att passa tider, att anmäla frånvaro till skolexpeditionen och handledaren, att sjukfrånvaro anmäls till CSN, att all bortavaro från lektion är frånvaro, att vid frånvaro/sjukdom själv ta reda på vad som missats på lektionerna och att hög frånvaro rapporteras till CSN och kan leda till avstängning från skolan.
3. Ditt eget ansvar för din studieekonomi innebär bl a att betalda elevfakturor är en förutsättning för att få gå kvar på skolan.
4. Respekt för andras åsikter och medverkan till god trivsel.
5. Alkohol och droger är inte tillåtna inom skolans område och det gäller både bruk och förvaring.
6. Den som har behov av längre ledighet ska ansöka hos rektor.
7. Tystnad ska råda i internaten från 23.00 till 07.00.
8. Hundar eller andra husdjur får inte tas med till skolan.
Skolan har rätt att stänga av studerande som inte respekterar dessa regler.
Läs mer i Från A till Ö, lärkontraktet och hyresavtalet.

Om en kurs upphör eller ställs in

Om en kurs ställs in meddelas de som ansökt senast två veckor efter sista ansökningsdag. Observera att före ett sådant beslut kan sista ansökningsdag flyttas fram för att möjliggöra fler ansökningar. Om så sker meddelas detta på skolans hemsida.
Besked om att en kurs ställs in meddelas via brev/telefon och publiceras på skolans hemsida.

Avgifter och kostnader under studietiden

Undervisningen är kostnadsfri, det du betalar för är:
Kost
Boende (internatelever)
Materialavgift, resor, försäkring och läromedel/kopieringskostnader
Aktuella kostnader och information om CSN hittar du på hemsidan under studentinfo.

Intyg, behörighet och studieomdöme

Senast 30 dagar efter avslutad långkurskurs skickas intyg innehållande delmoment och studietimmar ut, under förutsättning att kursen är godkänd. Om intyg krävs för ansökan till högre studier kan den studerande ta kontakt med skolexpeditionen. Kursen måste dock vara avslutad innan intyg kan utfärdas. Studerande som ej blivit godkända erhåller ett specialintyg.

För avslutad allmän kurs utfärdas också intyg om uppnådda behörigheter, studietid och studieomdöme. Läs med om grundläggande behörighet och studieomdöme på skolans hemsida.

Tillgänglighet för studerande med funktionsnedsättning
S:t Sigfrids folkhögskola arbetar fortlöpande för att öka tillgängligheten för studerande med olika funktionsnedsättningar. Skolans undervisningslokaler är tillgänglighetsanpassade. I viss mån kan skolan göra individuella anpassningar i undervisningen.

Studerandeinflytande

De studerande är delaktiga i verksamhetens olika områden genom medverkan i skolans:

  1. Kursråd
  2. Studeranderåd
  3. Aktivitetsråd

Dessutom finns följande grupper:

  • Miljögruppen (väljs av kursrådet).
  • Husmöten (för internatet)
  • Studeranderepresentant i styrelsen (väljs av studeranderådet).
  • Studerandeskyddsombud (väljs av studeranderådet)

KURSRÅD

Kursråden är organiserade på olika sätt men finns för kurserna Musik, Konst och Allmän kurs.

 

Försäkring

Den som studerar på S:t Sigfrids folkhögskola är olycksfallsförsäkrad genom skolans försäkring, men endast under skoltid.

Den studerande behöver därför själv teckna:

  • Försäkring för olyckor som sker under fritiden.
  • Hemförsäkring som dels täcker olycksfall och dina personliga saker (stölder i och utanför skolan, under skoltid och på fritiden), ansvarsförsäkring dels eventuella skador på annans egendom.

Den studerande ansvarar själv för att kontakta sitt försäkringsbolag och teckna det försäkringsskydd som behövs/önskas.

Rutin vid disciplinära åtgärder

Disciplinära åtgärder innebär att den studerande inte längre har rätt att gå kvar på skolan alternativt bo kvar på skolan.

Handlingar som kan leda till omedelbar avstängning och/eller flytt från internatet:
– Trakasserier (sexuella, kön, religion, funktionshinder, mm)
– Våldsamma handlingar.
– Bruk och förvaring av droger och eller alkohol

Handlingar som föregås av minst en varning. Varningar sker skriftligt och dokumenteras i den studerandes lärkontrakt.
– Upprepad frånvaro som påverkar möjligheten att fullfölja påbörjad kurs.
– Ej betalda elevfakturor
– Bruk och förvaring av droger och eller alkohol
Rektor ansvarar för beslut kring disciplinära åtgärder (avstängning och varning).

Sekretessregler

S:t Sigfrids folkhögskola är inte bunden av offentlighetsprincipen.
– Skolan lämnar inte ut uppgifter om studerande till utomstående. Såsom utomstående betraktas även – föräldrar till studerande som har fyllt 18 år.
– Uppgifter som har lämnats i förtroende till skolans personal får inte utan den studerandes eller sökandes samtycke föras vidare.
– Det är inte tillåtet att spela in film, fotografera eller spela in ljud utan att första fråga de närvarande om lov.

Skolan har en skyldighet att registrera information om de studerande och att återkommande rapportera sådan information till Statistiska Centralbyrån samt i förekommande fall till Centrala Studiemedelsnämnden. I övrigt förbinder sig skolan att i tillämpliga delar följa Personuppgiftslagen. Detta innebär att skolan inte registrerar politiska åsikter eller uppgift om medlemskap i fackförening, etniskt ursprung, religiös eller filosofisk övertygelse eller uppgift som rör hälsa och sexuell läggning.
S:t Sigfrids folkhögskola ska ha säkra rutiner beträffande uppgifter om personer med skyddad identitet.

Arkivregler

Skolan förbinder sig att arkivera uppgifter om studieomdömen och om behörigheter till vidare studier samt andra förekommande intyg.

Ett av våra internatrum

Att bo på internat betyder ofta att det finns något att göra alla dagar i veckan.

Facebook

Facebook_50pxpxGå med i kamratförbundets facebookgrupp och få kontakt med tidigare och nuvarande Kronobergare.

Kamratförbundet på Facebook »

GDPR

Din integritet är av största vikt för oss på S:t Sigfrids folkhögskola. I denna personuppgiftspolicy vill vi informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter, hur de samlas in, för vilket ändamål, hur länge de sparas samt vilka rättigheter du har när det gäller information, ändring och radering av dina personuppgifter. Läs mer i vår personuppgiftspolicy här.

Läsårstider

Läsårstiderna kan skilja sig åt för olika kurser. Längst ner på varje kurssida finns aktuella tider.